> Tin tức - Sự kiện trong nước
Bộ Nông nghiệp và PTNT: Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2013 tại Bộ Nông nghiệp và PTNT diễn ra Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

 

Năm 2013, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai kế hoạch trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ với các địa phương trong chỉ đạo điều hành; sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nông dân trong cả nước nên ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện, góp phần duy trì tăng trưởng chung của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

 

Một số kết quả cụ thể

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát trình bày, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 2,67%, tương đương mức tăng của năm 2012 (2,68%), trong đó: trồng trọt tăng 2,6%, chăn nuôi tăng 1,4%, lâm nghiệp tăng 5,18%, thủy sản tăng 3,05%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt 801,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,95% so với 2012, trong đó: Nông nghiệp đạt 602,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,47%; lâm nghiệp đạt 22,4 tỷ đồng, tăng 6,04%; thuỷ sản đạt 176,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,22%.

Về trồng trọt, sản lượng lúa đạt 44,1 triệu tấn, tăng 338 nghìn tấn (0,8%) so với năm trước. Sản lượng ngô đạt 5,2 triệu tấn, tăng 6,6%. Sản lượng rau và hoa màu khác đều tăng. Đối với cây công nghiệp lâu năm, sản lượng cà phê đạt 1.322,1 nghìn tấn, tăng 2,3%; cao su 934,5 nghìn tấn, tăng 8,2%; hồ tiêu đạt 123,4 nghìn tấn, tăng 5,3%; chè đạt 935 nghìn tấn, tăng 1,3%. Riêng diện tích điều vẫn có xu hướng giảm, ước đạt 310 nghìn ha, giảm 16 nghìn ha, sản lượng đạt 285 nghìn tấn, giảm 4,3%. Sản lượng cây ăn quả đạt 930 ngàn tấn, tăng 3,1%.

Về chăn nuôi, sáu tháng đầu năm chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Ước cả năm 2013, tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 4,33 triệu tấn tăng 1,5%. Trứng và sữa tươi tăng lần lượt là 10,3% và 10,5%. Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp quy đổi đạt 13,6 triệu tấn, tăng 7,1% so với năm 2012.

Về lâm nghiệp, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 1.964 ha, giảm 39,1%. Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 205,1 ngàn ha, tăng 9,7%. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán là 50 triệu cây, tương đương năm 2012. Tỷ lệ che phủ từ cây rừng và cây có tán như cây rừng ước đạt 41,1% (Trong đó, diện tích che phủ bằng cây rừng đạt 40,2%; cây công nghiệp, cây đặc sản trồng trên đất lâm nghiệp, có tán che như cây rừng đạt 0,9%).

Về thuỷ sản, trong năm 2013 sản lượng khai thác ước đạt 2.709 ngàn tấn, tăng 3,3% so với 2012, trong đó khai thác biển đạt 2.519 ngàn tấn, tăng 3,5%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 3.210 ngàn, tăng 3,2% so với năm trước, trong đó cá 2.407 ngàn tấn, tăng 0,2%; tôm 544,9 ngàn tấn, tăng 15%. Tổng sản lượng thuỷ sản cả năm ước đạt 5.918,6 ngàn tấn, tăng 3,2% so năm 2012, trong đó cá đạt 4.400 ngàn tấn; tôm đạt 704 ngàn tấn. Riêng sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 280 nghìn tấn, tăng 50,5%.

Diện tích sản xuất muối cả nước ước 14.189 ha, trong đó diện tích muối sản xuất công nghiệp đạt 3.394 ha. Sản lượng muối đạt khoảng 1.020.000 tấn, tăng 26,4% so với năm 2012. Về phát triển công nghiệp chế biến và cơ giới hoá, số lượng máy kéo sử dụng trong sản xuất đã tăng 1,3 lần so với 2006; máy gặt các loại tăng 4,3 lần. Mức độ cơ giới hoá các khâu trồng lúa tăng lên, làm đất đạt 80%; thu hoạch lúa đạt 30%; sấy lúa chủ động ở Đồng bằng sông Cửu Long đạt 42%.

Về công tác xuất khẩu, tiêu thụ nông sản được đẩy mạnh đảm bảo lợi ích cho nông dân, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành cả năm ước đạt 27,5 tỷ USD, tăng 0,7% so với năm 2012, thặng dư thương mại đạt hơn 8,5 tỷ USD, trong đó: thủy sản 6,7 tỷ USD (tăng 10,6%); đồ gỗ và sản phẩm từ gỗ 5,5 tỷ USD (tăng 17,8%); riêng rau quả tăng 25,7%, hạt điều tăng 12,9%, hạt tiêu tăng 13,4%; tôm tăng 3,0 tỷ USD.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2013, các địa phương đã nâng cấp và xây dựng mới được gần 13.000 công trình hạ tầng và trên 7.000 mô hình sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn. Bình quân mỗi xã đạt 7,87 tiêu chí, tăng 1,46 tiêu chí so với tháng 12 năm 2012. Các địa phương đã đào tạo được gần 170 ngàn lao động nông thôn học nghề nông nghiệp; tỷ lệ lao động nông nghiệp đã qua đào tạo đạt 3,6%, tăng 0,6% so với năm 2012.

Về khuyến nông, trong năm 2013 tổ chức thực hiện 104 dự án khuyến nông chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Cụ thể về trồng trọt 35 dự án, chăn nuôi thú y 22 dự án, khuyến ngư 25 dự án, khuyến lâm 14 dự án và khuyến công 28 dự án. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã rà soát điều chỉnh mạnh mẽ các đề tài nghiên cứu và khuyến nông, tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm của ngành đạt hiệu quả cao.

Một số hạn chế, thách thức cần phải tập trung giải quyết trong năm 2014 và những năm sau, đó là:

Tăng trưởng được duy trì và phục hồi vào cuối năm nhưng tính bền vững chưa cao và tính chung cả năm vẫn trong xu hướng chậm dần. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tuy đã tạo được sự chuyển biến nhưng chưa toàn diện. Chương trình xây dựng NTM nhiều nơi thực hiện chậm. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu mới chỉ tập trung ở Bộ và các đơn vị trực thuộc; nhiều địa phương triển khai còn chậm. Hệ thống quản lý nhà nước của ngành từ Trung ương đến địa phương chưa hoàn thiện, thông suốt và đồng bộ. Chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ của ngành có nơi có lúc thiếu quyết liệt, kém hiệu quả.

Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014

Với mục tiêu đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, từng bước xây dựng nền nông nghiệp giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Các chỉ tiêu cụ thể: 

- Tăng trưởng GDP đạt: 2,6 - 3,0%

- Giá trị sản xuất tăng từ 3,1 - 3,5% (trong đó trồng trọt: 2,0 - 2,5%, chăn nuôi 5,0 - 5,5%, lâm nghiệp 5,5 - 6,0%, thuỷ sản 3,5 - 4,0%)
- Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thuỷ sản đạt 28,5 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,5%. 

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ tái cơ cấu, trên các lĩnh vực, tạo được chuyển biến rõ rệt trong thực tế. Trong năm 2014, Bộ và các địa phương phải tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chính gồm: 

Từng địa phương rà soát xác định lựa chọn những cây trồng vật nuôi có lợi thế, có thị trường; hình thành các chương trình dự án tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả cao, bền vững. Các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc cũng theo điều kiện cụ thể để lựa chọn phát triển cây, con hàng hóa thay cho tự cung tự cấp, coi đây là lối thoát căn bản để xóa đói giảm nghèo. 

Trong năm 2014, tập trung phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao, hạn chế diện tích gieo trồng các giống chất lượng thấp. Đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cao su, điều, hồ tiêu, chè; tái canh bằng các giống năng suất chất lượng cao. Mở rộng sản xuất rau an toàn, hoa công nghệ cao hướng tới xuất khẩu. Về lĩnh vực chăn nuôi, phát triển đàn bò sữa bằng giống nhập nội năng suất cao; cải tạo đàn trâu, bò hướng thịt để có năng suất, chất lượng thịt cao hơn; tạo điều kiện thuận lợi phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm công nghiệp; chấn chỉnh, nâng cao chất lượng bộ giống gia cầm nuôi ở nông hộ để đạt năng suất cao hơn. Trong thủy sản, tập trung chuyển giao tiến bộ kỹ thuật kết hợp thực hiện các chính sách khuyến khích đánh bắt xa bờ; phát triển các tổ đội đoàn kết sản xuất trên và các hình thức dịch vụ trên biển; mở rộng mô hình quản lý cộng đồng đối với nghề cá ven bờ. Hướng dẫn phát triển bền vững nuôi tôm và nhuyễn thể đảm bảo an toàn dịch bệnh. Mở rộng áp dụng các quy trình thâm canh nuôi cá nước ngọt, nước lạnh. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành. Tiếp tục giải quyết các rào cản kỹ thuật liên quan đến xuất khẩu nông lâm thủy sản và kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc động, thực vật nhằm ngăn chặn hàng kém chất lượng, hàng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vào Việt Nam. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của ngành nông nghiệp, vai trò của bà con nông dân. Năm 2013, ngành Nông nghiệp đã phấn đấu, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức. Kết quả chung của cả năm về cơ bản đã đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. 

Thủ tướng nhấn mạnh, để thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2014, ngành Nông nghiệp tập trung vào việc rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành; thực hiện tái cơ cấu đầu tư để tập trung vốn đầu tư cho các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Ưu tiên nguồn lực và huy động toàn xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát triển thủy lợi, đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó là tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Để ngành nông nghiệp thực sự bứt phá, Thủ tướng lưu ý cần phải đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng, phát triển bền vững, xây dựng NTM và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành. Tái cơ cấu nghĩa là tổ chức lại sản xuất để đạt hiệu quả cao hơn, giá trị cao hơn và thu nhập của người nông dân cao hơn, từ đó thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, tái cơ cấu không thể tách rời xây dựng NTM bao gồm cả hạ tầng, môi trường, xã hội, văn hóa xã hội và ngược lại nếu không tái cơ cấu hiệu quả thì không thể xây dựng NTM. Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị phải xem tái cơ cấu nông nghiệp là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu của đất nước, trong đó người nông dân giữ vai trò chủ thể. 

Thủ tướng đề nghị, cần có nhiều cơ chế, chính sách để ứng dụng mạnh mẽ vào sản xuất nông nghiệp cụ thể, khuyến khích, hình thành nhân rộng các mô hình liên kết hợp tác trong sản xuất nông nghiệp từ trồng trọt chế biến, tiêu thụ sản phẩm hình thành chuỗi giá trị phù hợp. Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, giảm chi phí đầu vào. Hình thành tổ hợp công - nông nghiệp, trong đó chú ý dịch vụ nông nghiệp cao. Khuyến khích mạnh đưa doanh nghiệp vào đầu tư địa bàn nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đào tạo nghề, để làm tốt hơn nghề đang làm, làm tốt hơn để ứng dụng vào trồng trọt, chăn nuôi. Thực hiện tốt chương trình xã hội như: giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nhất là trong quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bảo đảm phòng chống thiên tai, bố trí kinh phí cho các hồ đập thiết yếu. 

Thanh Thúy

 


    Gởi mail bạn bè In bài viết
Thông tin liên quan
Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi TP Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại trường (12/07/2016)
Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 181 Cử nhân thực hành và Kỹ thuật viên trung cấp  (21/06/2015)
Phát động trồng cây xanh Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chào mừng Đại hội Đảng Bộ Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (21/05/2015)
Hội thi Giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp cấp Tỉnh năm 2015 (17/05/2015)
Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cùng đoàn công tác đến làm việc với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ (04/05/2015)
Triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XI của Đảng  (23/04/2015)
Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ nhiệm kỳ 2015-2018 (27/03/2015)
Họp mặt kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (10/03/2015)
Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ kết nạp 05 công đoàn viên mới (09/02/2015)
Tân Phú Đông: Hội thảo công tác quản lý và sử dụng tài nguyên nước để ứng phó với biến đổi khí hậu (12/01/2015)
Giải nhất toàn đoàn Hội thi giáo viên dạy nghề tỉnh Tiền Giang, lần VI năm 2014 (25/11/2014)
Họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  (19/10/2014)
Hội thi Tìm hiểu Hiến pháp, Bộ Luật lao động, Luật công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2014 – Khu vực phía Nam (02/09/2014)
Bộ Khoa học và Công nghệ phát động cuộc thi: Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hằng ngày (06/08/2014)
Công bố quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL (26/06/2014)
Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho PGS.TS Nguyễn Minh Châu (27/02/2014)
Hội nghị giao ban công tác đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn năm 2013 khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL (17/06/2013)
Quy định mới về nhập ngũ cho Học sinh - Sinh viên (07/04/2013)
 
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 44
  Tổng số viếng thăm: 7077605