> Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

 

 

 

 

  

BỘ NÔNG NGHIỆP


VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40/2014/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận

và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

 
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.    

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các xã, huyện, tỉnh trên địa bàn cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

b) Các cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc đánh giá, xét công nhận, công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Việc đánh giá, xét công nhận lại xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện sau 05 năm đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kể từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của cấp có thẩm quyền.

3. Các xã, huyện, tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Phương pháp xác định mức độ đạt tiêu chí phục vụ cho việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí trên địa bàn xã phục vụ cho việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định để phù hợp điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở quy định tại Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

 

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN

XÃ, HUYỆN, TỈNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 

Mục 1

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN

XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 

Điều 4. Đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

1. Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) xã đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 10 tháng 12 của năm liền kề trước năm đánh giá, UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) chỉ xác nhận đối với xã đã đạt chuẩn 14 tiêu chí trở lên tính đến thời điểm đăng ký và có đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn trong năm đánh giá.

2. UBND xã nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (02 bản theo Mẫu số 1.1 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này) đến UBND cấp huyện để xác nhận.

3. Trong thời hạn 05 ngày (kể từ ngày nhận được đăng ký của UBND xã), UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản cho UBND xã về kết quả xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới; nêu rõ lý do đối với xã chưa được xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tải toàn bộ văn bản ở đây./. 

    Gởi mail bạn bè In bài viết
Thông tin liên quan
Giới thiệu TT Tư vấn Nông nghiệp và PTNT (13/09/2012)
 
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 41
  Tổng số viếng thăm: 7251231