Khoa học Công nghệ > Thông báo khoa học
Thông báo Về việc đăng ký nhiệm vụ KHCN năm 2014

  

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

NÔNG NGHIỆP  NAM BỘ

 
 

 


Số: ……../CĐNB/KH-HTQT

V/v đăng ký hoạt động KHCN năm 2014

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

      Tiền Giang, ngày  13  tháng  01  năm 2014

                                               

 

                                    Kính gửi:        Các đơn vị trong trường

 

                                                 

 

            Để triển khai nhiệm vụ hoạt động khoa học công nghệ năm 2014, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên đăng ký hoạt động KHCN, đồng thời nhằm đảm bảo chất lượng các hoạt động KHCN, thuận lợi cho công tác nghiệm thu khối lượng NCKH; yêu cầu các đơn vị, các giảng viên, cán bộ tham gia các hoạt động KHCN trong trường triển khai thực hiện các công việc sau đây:

I - Đối với các đề tài cấp Bộ, cấp trường

Các giảng viên, cán bộ nghiên cứu đăng ký đề tài nghiên cứu, nhận mẫu thuyết minh chi tiết đề tài dưới dạng file tại phòng KH&HTQT.

II -  Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập

Các Khoa, Tổ bộ môn tổ chức đăng ký biên soạn bài giảng, giáo trình hệ trung cấp – cao đẳng, tài liệu học tập còn thiếu, (Mẫu nhận ở phòng KH – HTQT).

III - Sáng kiến - cải tiến kinh nghiệm

Các cán bộ Khoa, Phòng, Tổ bộ môn đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, mẫu đăng ký lấy ở phòng KH – HTQT

IV- Các hoạt động KHCN khác (Thử nghiệm thuốc BVTV, viết bài gửi báo, tạp chí, ... )

IV- Tiến độ thực hiện

15/01 – 15/02/2014 : Các Khoa, Tổ bộ môn nộp kế hoạch KH-CN chính thức năm – 2014  cho Phòng KH-HTQT

16/2 – 28/2 :  Đăng ký và thẩm định đợt 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Đăng ký bài giảng, giáo trình, tài liệu học tập, sáng kiến - cải tiến kinh nghiệm năm -2014

1/03 – 5/03/2014

Thẩm định và ký hợp đồng biên soạn các bài giảng, giáo trình, tài liệu học tập năm -2014

15/ 03 – 25/03/2014

Đăng ký và thẩm định đợt 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

15/06 – 15/07/2014

    Hội đồng KH-CN trường thẩm định, duyệt xét đề tài, sáng kiến - kinh nghiệm

Tháng 08/2014

Tổng kết thực hiện Kế hoạch KH-CN năm 2013 -2014, Cán bộ, giảng viên kê khai khối lượng hoạt động KHCN vào tháng 07/2014.

            Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc triển khi các hoạt động nghiên cứu khoa học quan trọng năm- 2014. Đề nghị các đơn vị, cá nhân tích cực triển khai, thực hiện nhất là về mặt thời gian các công việc trên đây.

            Trân trọng kính chào.

 

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký) 
 
PGS.TS. DƯƠNG VĂN VIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ liên hệ:            Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

  Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

  P.KH-HTQT; Email: kimdung@sac.edu.vn

               DĐ: 0987 237 329

                                                                                                                                                  

 

Mẫu 2.2

          BỘ NN & PTNT                                                                                        

   TRƯỜNG CĐNN NAM BỘ

 
 

 

 

THUYẾT MINH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

I.       MÃ SỐ ĐỀ TÀI:(sử dụng cột mã số đề tài ghi vào)

      TÊN ĐỀ TÀI: (chữ IN ĐẬM)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

CẤP QUẢN LÝ:           Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam bộ

II.   CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: ..............................................................................................

Đơn vị: ....................................................

Điện thoại: ........................                           Email:.............................................

  CÁN BỘ PHỐI HỢP CHÍNH:

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

 

 

 

 

 

 

III. CƠ QUAN CHỦ TRÌ: Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam bộ

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN: ........tháng, 

                           từ tháng ...  năm 20...  đến tháng .... năm 20...

 

V. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

.........................................................................................................................................

VI. THUYẾT MINH SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI (tính thời sự, sự cần thiết.....)

.........................................................................................................................................

VII. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

.........................................................................................................................................

VIII. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

·    Nội dung nghiên cứu:

........................................................................................................................................

·    Phương pháp nghiên cứu:

........................................................................................................................................

 

IX. DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP

1. Về khoa học và đào tạo:

.........................................................................................................................................

2. Về phát triển kinh tế:

.........................................................................................................................................

3. Về xã hội:

.........................................................................................................................................

X. DẠNG SẢN PHẨM VÀ KẾT QUẢ TẠO RA

TT

TÊN SẢN PHẨM

GIÁ TR KHOA HỌC VÀ KINH TẾ

 

 

 

XI. KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

.........................................................................................................................................

XII. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

TT

NỘI DUNG

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

GHI CHÚ

 

 

 

 

XIII. DỰ TOÁN KINH PHÍ:

Tổng kinh phí:

Trong đó:

Kinh phí sự nghiệp KH-CN:                                       Các nguồn kinh phí khác:

Nhu cầu kinh phí từng năm:

- Năm 200…: .......................... đồng;

- Năm 200…: .......................... đồng.

                                                                                         Ngày       tháng        năm 2014                                      

   Duyệt                                                                                     Chủ nhiệm đề tài

    Khoa, tổ bộ môn               

 

 

 

 

Phòng KH-HTQT                                                   Hiệu Trưởng Trường CĐNN Nam Bộ

 

 


Mẫu số 2.1. Đơn đăng ký sáng kiến

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN- CẢI TIẾN CẤP ĐƠN VỊ/TRƯỜNG

 

Kính gửi: .........(tên đơn vị có khả năng áp dụng giải pháp)

 

Họ, tên, đơn vị, trình độ chuyên môn, học vấn của tác giả/đồng tác giả:

 

            Đề nghị xét công nhận sáng kiến: .........(tên giải pháp).

 

MÔ TẢ GIẢI PHÁP

 

            1. Tình trạng trước khi áp dụng giải pháp đăng ký: .........(nêu thuận lợi, khó khăn, ưu, khuyết điểm của các giải pháp hiện đang được áp dụng tại đơn vị).

 

            2. Sự cần thiết phải áp dụng giải pháp đăng ký:

 

            3. Nội dung của giải pháp: .........(ghi thành các mục rõ ràng, thời gian thực hiện)

 

            4. Những điểm khác biệt của giải pháp đăng ký so với giải pháp đang được áp dụng:

 

               Điểm khác                 

STT

Giải pháp đăng ký

Giải pháp đang được

áp dụng

 

 

 

 

 

 

            5. Khả năng áp dụng giải pháp: .......... (nêu lĩnh vực, địa chỉ mà giải pháp có thể áp dụng, những điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp đó):

 

            6. Lợi ích thu được nếu giải pháp được áp dụng:.......(số liệu cụ thể kèm theo căn cứ, cơ sở để xác định, đánh giá).

 

            Tôi/chúng tôi cam đoan những điều khai trong đơn là đúng sự thật.

 

                                                                    Tiền Giang, ngày.........tháng.........năm 2014

                                                                                         Tác giả/đồng tác giả

                                                                                             (họ, tên, chữ ký)


 

 

MẪU 3.1/NCKH.BG/GT

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN BÀI GIẢNG/GIÁO TRÌNH

Họ và tên:……………………………………………………………………………........  

Đơn vị:……………………………………………………………………………….........  

TênBG/GT/TLGD:………………………………………………………...........................  

Loại BG/GT/TLGD (biên soạn, biên soạn lại, biên dịch, …):………………………….....  

Đối tượng sử dụng:……………………………………………………………………………………....   

Số tiết qui định trong chương trình học:……………………………..................................  

Số trang dự kiến của BG/GT/TLGD:………………………………………………...........  

Thời gian biên soạn: Từ ..............................................Đến .................................................   

TÓM TẮT NỘI DUNG

(Các chương mục của BG/GT/TLGD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tiền Giang, ngày        tháng     năm 2014

 Ý KIẾN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ                                                 NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

    Gởi mail bạn bè In bài viết
Thông tin liên quan
Thông báo kế hoạch viết bài cho Tập san Khoa học và Giáo dục số 5  (30/11/2015)
Thông báo kế hoạch viết bài cho Tập san Khoa học và Giáo dục số 4 (6/2014)  (15/04/2015)
THÔNG BÁO Kế hoạch viết bài cho Tập san Khoa học và Giáo dục số 3 “Kỷ niệm 20/11 và 5 năm Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng 2008-2013” (05/03/2014)
Thông Báo Kê khai khối lượng hoạt động KHCN năm học 2012 - 2013 (04/06/2013)
Thông báo nộp sáng kiến cải tiến năm học 2012 - 2013 (28/05/2013)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ GD&ĐT năm 2014. (19/05/2013)
V/v đăng ký, xét duyệt đề tài NCKH các cấp năm 2013 - 2014 (30/01/2013)
Thông báo về việc đăng ký chủ trì và đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Tỉnh Tiền Giang năm 2014 (15/01/2013)
Kế hoạch viết bài cho Tập san Khoa học & Giáo dục số 2 (02/11/2012)
Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2012 - 2013 (05/10/2012)
Thông báo kê khai khối lượng khoa học năm 2011 - 2012 (25/06/2012)
Thông báo nộp SK-CT năm 2011 - 2012 (25/06/2012)
Đề xuất nhiệm vụ khoa hoc công nghệ 2013 (14/03/2012)
Thông báo Về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012-2013  (08/03/2012)
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ NĂM 2013 Ở TIỀN GIANG (08/03/2012)
Thông báo kế hoạch đăng ký hoạt động KHCN năm 2012 (11/01/2012)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2012-2016 (04/08/2011)
Thông báo kê khai khối lượng hoạt động KHCN năm học 2010 - 2011 (14/06/2011)
Đăng ký đề tài NCKH và các hoạt động KHCN năm 2012 (17/03/2011)
Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2011 (17/03/2011)
 
THÔNG BÁO
SINH VIÊN CẦN BIẾT
Lịch thi   Thời khóa biểu
Học phí   Học bổng
Khen thưởng - Kỷ luật   Việc làm
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm và làm việc tại trường   Lãnh đạo nhà trường tham quan học tập tại Oklahoma Hoa Kỳ
 
Hội thảo báo cáo chuyên đề cấp trường   Trao học bổng khuyến học cho HS-SV vượt khó học tốt năm 2015
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  Đang online: 45
  Tổng số viếng thăm: 7067517