Lịch thi và danh sách thi tuần 31 (Ngày thi từ 06/4 đến 11/4/2021)

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Lịch thi và danh sách thi tuần 31 (Ngày thi từ 06/4 đến 11/4/2021) như sau: Tải về: Danh sách thi tuần 31 (Ngày thi từ 06-4 đến 11-4-2021)              Lịch thi tuần 31 (Ngày thi từ 06-4 đến 11-4-2021)