Các văn bản, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến thực hiện đề tài NCKH cấp Trường

Phòng Đào tạo&QLNCKH hướng dẫn các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp trường như sau:

  1. Mẫu_Đề xuất nhiệm vụ KHCN
  2. HD_Đặt tên đề tài KHCN
  3. HD_Trình bài đề tài KHCN
  4. Mẫu_Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN
  5. Mẫu_Bìa báo cáo tổng kết Đề tài KHCN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *