THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP 45C3A-TG, 45H-VT, 45Y2, 13CĐVc, 46H3a, 44T3a-TG

Phòng Đào tạo và KHCN thông báo THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP 45C3A-TG, 45H-VT, 45Y2, 13CĐVc, 46H3a, 44T3a-TG như sau: Xem chi tiết: 3. TKB HK2, 44T3a-TG (chỉnh lần 2)                       1. TKB HKI, 46H3a (đợt 1)