Sứ mệnh, mục tiêu chiến lược và những thành tích đạt được

I. SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC Sứ mệnh Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ công nghệ, hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, […]