THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Nicotex Tiền Giang

Công ty Cổ phần Nicotex Tiền Giang nguyên là chi nhánh Tiền Giang – Công ty thuốc BVTV – Bộ quốc phòng (Nicotex), nay là một công ty thành viên thuộc hệ thống Nicotex thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết: TBTD – Cty Nicotex TG