Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp Cao đẳng khóa 11 và Trung cấp khóa 43

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp Cao đẳng khóa 11 và Trung cấp khóa 43: Tải về:    B.Cao Ket Qua Mon Hoc- CĐ KHOA 11 (GOC) B.Cao Ket Qua Mon Hoc- TC Khóa 43 (2)

Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp 20C3b, 43C3a-TG, 21C-TG, 21T3a, 42T3a-TG

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp 20C3b, 43C3a-TG, 21C-TG, 21T3a, 42T3a-TG: Tải về:  Mẫu Báo cáo diểm lop 20C3b MẪU BÁO CÁO ĐIỂM lớp 43C3a-TG (1) MAU BAO CAO ĐIEM, 21C-TG MAU BAO CAO ĐIEM, 21T3a MAU BAO CAO ĐIEM, 42T3a-TG  

Mẫu báo cáo kết quả học phần Phụ đạo, Học lại, Cải thiện (tín chỉ)

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo kết quả học phần Phụ đạo, Học lại, Cải thiện (tín chỉ): Tải về: Mẫu báo cáo kết quả học phần Phụ đạo, Học lại, Cải thiện (tín chỉ)

Mẫu báo cáo điểm các lớp 21C-TG, 21T3a, 20C3b, 42T3a-TG, 43C3a-TG, 21H-AG

Phòng Đào tạo&QLNCKH thông báo Báo cáo điểm các lớp sau: Lớp 21C-TG: Mẫu báo cáo điểm lớp 21C-TG Lớp 21T3a: Mẫu báo cáo điểm lớp 21T3a Lớp 20C3b: Mẫu báo cáo điểm lớp 20C3b Lớp 42T3a – TG: Mẫu báo cáo điểm lớp 42T3a-TG Lớp 43C3a – TG: Mẫu báo cáo điểm lớp 43C3a-TG Lớp 21H – AG: Mẫu báo […]