Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp Cao đẳng khóa 11 và Trung cấp khóa 43

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo kết quả học phần các lớp Cao đẳng khóa 11 và Trung cấp khóa 43: Tải về: Báo cáo kết quả môn học các lớp Cao đẳng khóa 11 Báo cáo kết quả môn học các lớp Trung cấp khóa 43

Mẫu báo cáo kết quả học phần Phụ đạo, Học lại, Cải thiện (tín chỉ)

Phòng Đào tạo & QLNCKH thông báo Mẫu báo cáo kết quả học phần Phụ đạo, Học lại, Cải thiện (tín chỉ): Tải về: Mẫu báo cáo kết quả học phần Phụ đạo, Học lại, Cải thiện (tín chỉ)

Mẫu báo cáo điểm các lớp 21C-TG, 21T3a, 20C3b, 42T3a-TG, 43C3a-TG, 21H-AG

Phòng Đào tạo&QLNCKH thông báo Báo cáo điểm các lớp sau: Lớp 21C-TG: Mẫu báo cáo điểm lớp 21C-TG Lớp 21T3a: Mẫu báo cáo điểm lớp 21T3a Lớp 20C3b: Mẫu báo cáo điểm lớp 20C3b Lớp 42T3a – TG: Mẫu báo cáo điểm lớp 42T3a-TG Lớp 43C3a – TG: Mẫu báo cáo điểm lớp 43C3a-TG Lớp 21H – AG: Mẫu báo […]