Các văn bản, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến thực hiện đề tài NCKH cấp Trường

Phòng Đào tạo&QLNCKH hướng dẫn các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp trường như sau: Mẫu_Đề xuất nhiệm vụ KHCN HD_Đặt tên đề tài KHCN HD_Trình bài đề tài KHCN Mẫu_Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN Mẫu_Bìa báo cáo tổng kết Đề tài KHCN